dr PAWEŁ JANDA

Adwokat

Kancelaria Prawa Upadłościowego
i Restrukturyzacyjnego

Paweł Janda

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Od dwudziestu lat w praktyce jak i nauce oraz w sferze legislacji zajmuje się problematyką postępowań związanych z niewypłacalnością.

Doświadczenie praktyka wynika z pracy w Sądzie Upadłościowym sędziego komisarza w kilkuset postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto pełniłem funkcję kierownika sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez 17 lat. Jako Przewodniczący INSO Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, zajmuje się również organizacją Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO.

Naukowo zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym będąc adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykładowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie i Lublinie. Jako wykładowca szkolę doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych. Stale współpracuje z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych, Okręgowymi Radami Adwokackimi, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych, Izbami Komorników.

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych w kraju w tym Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, Doradca Restrukturyzacyjny, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Polski Proces Cywilny. Autor wydawnictw książkowych Wolters Kluwer ; Prawo Upadłościowe, Komentarz (wyd.I 2017, II 2020), Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowania upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Jestem autorem SiP LEX, m. in. Prawo Upadłościowe Komentarz( wyd. I, II, III).

W latach 2013-2015 byłem członkiem zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2011 – 2015 członkiem Trybunału Stanu.

Paweł Janda

Publikacje

Nowa szansa dla przedsiębiorców po ogłoszeniu upadłości dzięki Pawłowi Jandzie

Nowa szansa dla przedsiębiorców po ogłoszeniu upadłości

Nowelizacja prawa upadłościowego, która zaczęła obowiązywać 24 marca 2020 r., ujednolica ogólną dyrektywę prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, czy też konsumenci.

Książka Prawo Upadłościowe autorstwa Pawła Jandy

Prawo upadłościowe. Komentarz

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości i rozwiązań dotyczących upadłości konsumenckiej.

Dwie osoby podające sobie rękę na zgodę na tle pracownika przy biurku z dwoma monitorami

Postępowanie sanacyjne umożliwia uzdrowienie firmy dłużnika

Postępowanie sanacyjne pozwala na gruntowną restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika i daje najpełniejszą ochronę przed wierzycielami. Umożliwia bowiem głęboką ingerencję, niemal „chirurgiczną” w substancję przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może przynieść efekt uzdrowienia dłużnika – „pacjenta” – pisze sędzia dr Paweł Janda.

Mecz piłkarski młodych chłopaków

Paweł Janda: Restrukturyzacja klubu piłkarskiego

Z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że kłopoty z niewypłacalnością nie ominą polskich klubów piłkarskich uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych. Remedium na kryzys i uniknięcie bankructwa jest otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych..

Wskazanie długopisem określonego tekstu w kodeksie prawa

Nieoczywiste ustalenie adresata dla zgłoszeń praw i roszczeń w postępowaniu upadłościowym

Uprawniony do prawa pierwokupu np. przedsiębiorstwa upadłego (lub innych praw i roszczeń), który nie zgłosił swego uprawnienia w terminie, właściwemu organowi w postepowaniu upadłościowym toczącym się wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, gospodarczej traci możliwość powoływania się na nie w późniejszym terminie – pisze adwokat dr Paweł Janda.

O Kancelarii

Opracowuję i wdrażam rozwiązania prawne zarówno dla przedsiębiorców jak
i konsumentów
niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Mam na uwadze, że dla przedsiębiorcy istotne jest zachowanie przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć ten cel, dobieram najlepsze rozwiązania prawne dostępne w Prawie restrukturyzacyjnym lub Prawie upadłościowym. Z kolei najważniejszą kwestią dla osoby fizycznej jest uzyskanie oddłużeniaw postępowaniu upadłościowym. Aby uzyskać ten efekt doradzam konsumentowi przez cały czas trwania postępowania upadłościowego.

Dbam o to, by przedsiębiorca po przeprowadzeniu wybranego postępowania zaspokoił swych wierzycieli w zakresie umożliwiającym zachowanie miana rzetelnego kupca. Osiągnięcie tego jest możliwe w drodze postępowania układowego, sanacyjnego czy też w drodze przygotowanej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego. Gwarantujemy opiekę prawną od chwili przygotowania i złożenia stosownego wniosku w sądzie restrukturyzacyjnym lub sądzie upadłościowym do czasu zakończenia.

Tablica pokazująca że zawsze jest jakieś inne wyjście

Upadłość firmy

 

W razie  stwierdzenia niewypłacalności, w drodze postępowania upadłościowego przedsiębiorca ma możliwość zamiany posiadanych aktywów na środki, za pomocą których spłaci wierzycieli. Likwidacja majątku i dystrybucja uzyskanych pieniędzy jest prowadzona przez syndyka, a cały proces jest uruchamiany za pomocą wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dokonujemy analizy ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa,  zwracamy uwagę na wczesne rozpoznanie i zbadanie wszelkich przesłanek niewypłacalności. W przypadku ich zaistnienia, opracowujemy odpowiedni scenariusz postępowania, mający na celu ochronę członków zarządu przed najbardziej dotkliwymi w skutkach konsekwencjami upadłości.

Wykres przedstawiający możliwości uniknąć upadłości

Restrukturyzacja

 

Restrukturyzacja pozwala dłużnikowi uniknąć upadłości. Dzięki dostępnym narzędziom prawnym, przedsiębiorca ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Dobrze przygotowane propozycje układowe, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli oraz sąd, decydują o sukcesie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dokonujemy audytu  ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa, badamy wszelkie przesłanki świadczące o potencjalnej niewypłacalności.

W przypadku decyzji o restrukturyzacji, opracowujemy najbardziej korzystny scenariusz jej przeprowadzenia – w tym dobór odpowiedniego rodzaju postępowania.  

Żaden człowiek mający problemy nie może zostać sam i powinien dostać pomocną ręke

Konsument

 

Żaden człowiek mający problemy nie może zostać sam. Nie zawsze wystarczy opieka najbliższych. Jeżeli Twoim zmartwieniem jest brak możliwości spłaty długów możemy Ci pomóc. Rozwiązaniem kryzysu osoby fizycznej, która nie ma środków na spłatę zobowiązań jest upadłość konsumencka. Za pomocą tej procedury konsument może uzyskać znaczną redukcję długów a nawet całkowite umorzenie zobowiązań. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania upadłościowego osoba fizyczna uzyskuje oddłużenie i może rozpocząć nowe życie bez ciężarów finansowych. Moja kancelaria zapewnia Klientowi opiekę i pomoc w całym postępowaniu, począwszy od analizy sytuacji życiowej, osobistej, rodzinnej i prawnej klienta, poprzez sporządzenie stosownych wniosków do sądu, aż do zakończenia postępowania i oddłużenia Klienta.

Wykres przedstawiający ruch na giełdzie i cen aktywów firmy

Inwestor

 

Niewypłacalność podmiotu może rodzić okazję do zakupu jego aktywów w atrakcyjnej cenie i bez obciążeń takich jak hipoteka czy zastaw. Inwestor zainteresowany nabyciem przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znacznego majątku dłużnika może to uczynić w postępowaniu upadłościowym. Doradzamy jak zrobić to korzystnie i gwarantujemy bezpieczeństwo prawne. Przeprowadzamy analizę składników majątkowych w zakresie statusu prawnego mienia, prawidłowości jego wyceny i oszacowania czy wreszcie skutków sprzedaży dla nabywcy. Doradzamy Inwestorom w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack). Pre-pack jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla wierzycieli dłużnika, dla jego samego oraz dla potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem majątku.

 

Kontakt

Napisz do nas

Regulamin

Kobieta stojąca na schodach patrząca w ekran telefonu
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.